•    


พิธีเปิดการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปิน

รุ่นเยาว์
ครั้งที่ 30 


เรียนเชิญท่านเข้าร่วมในพิธีเปิดนิทรรศการการแสดงศิลปกรรม

ร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 30 


ในวันพุธที่ 4 กันยายน 2556 เวลา 14.00 น.

ณ หอศิลป์สนามจันทร์วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

จังหวัดนครปฐม


ข้อมูลเพิ่มเติม 

 
Site Map Privacy Policy Team & condition E-news Donate Images Contact Us